Ukládání odpadu do velkého kontejneru na směsný odpad

Systém svozu, ukládání a třídění odpadů vyžaduje dodržování pravidel třídění odpadů.

Do našeho velkého kontejneru na směsný odpad neukládejte ani malé množství suti nebo bioodpadu. Suť patří k uložení na sběrný dvůr a bio odpad do příslušného kontejneru. Větve nakraťte a ukládejte do max. průměru 4 cm.

Ostatní odpad poctivě třiďte do barevných kontejnerů a řádně ho zmačkněte. Materiál nebezpečný nebo velkoobjemový zavezte rovnou na sběrný dvůr do VM. Návštěva sběrného dvora je pro vás zdarma. Poplatek je pro občany Mostiště hrazen z rozpočtu místní části.

Velkoobjemový odpad je ten druh našeho domácího odpadu, který nelze (či lépe řečeno nedává smysl) odkládat do kontejnerů na směsný ani tříděný odpad. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek, koberce, linoleum, vany, umyvadla nebo záchodové mísy.

A jaké vlastnosti má nebezpečný odpad?

Podrobný popis vlastností nebezpečných odpadů obsahuje příloha III nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014. Tato skupina zahrnuje následující látky:

 1. Výbušniny: jako je pyrotechnický nebo samovolně reagující odpad, který může uvolňovat jedovaté hořlavé plyny,
 2. oxidující – odpad, který urychluje hoření, nebo jiné hořlavé látky,
 3. hořlavý: kapalný, plynný nebo pevný odpad se zahřívá nebo snadno hoří,
 4. dráždivý: způsobuje poškození očí nebo podráždění kůže,
 5. toxický – způsobuje dušení a dušení,
 6. velmi toxický: způsobuje otravu jídlem nebo dýchací cesty,
 7. karcinogenní,
 8. žíravý – způsobuje poškození kožní tkáně,
 9. infekční,
 10. toxické pro plodnost,
 11. mutagenní – může způsobit mutace v plodech a buňkách,
 12. uvolňuje toxické plyny,
 13. senzibilizující,
 14. ekotoxický – představuje nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí,
 15. po určité době skladování může vykazovat nebezpečné účinky.